Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Hea Teatri Auhinna sai Aare Toikka

14.12.2006 17:12

Laupäeval, 9. detsembril andis Eesti Teatrikriitikute Ühendus (ETKÜ) välja Hea Teatri Auhinna (HTA). Järjekorras viienda HTA pälvis VAT Teatri kunstiline juht ja lavastaja Aare Toikka. Teatrikriitikud pidasid eelkõige silmas Toikka viimaste aastate lavastusi nagu "Pal-tänava poisid", "Klammi sõda" ja "Elvis oli kapis". Mitte vähem tähtsana tõuseb esile Toikka üldisem suhtumine teatrisse ja oma töösse ning kindlasti ka VAT Teatri edukas loominguline juhtimine.

Hea Teatri Auhind (HTA) on Eesti Teatrikriitikute Ühenduse (ETKÜ) igal aastal välja antav preemia. HTA an­tak­se loo­min­gu­lis­te saa­vu­tus­te eest, mi­da krii­ti­ku­te ühen­dus peab tä­he­le­pa­nu­väär­seks ees­ti teat­ri­pil­dis, vas­ta­vas loo­min­gu­vald­kon­nas või konk­reet­ses loo­me­loos. HTA ei mär­gis­ta ilm­tin­gi­ma­ta hooaja tipp­la­vas­tust või -rol­li, vaid tun­nus­tab pi­gem teat­ri­te­gi­jat, kel­le loo­min­gu­li­sed põ­hi­mõt­ted ja saa­vu­tu­sed kõ­ne­le­vad tõ­si­sest suh­tu­mi­sest teat­ri­kuns­ti. HTA võib an­da üks­kõik mil­li­sel loo­min­gu­li­sel alal töö­ta­va­le teat­ri­ini­me­se­le või -koos­lu­se­le ees­ti teat­ris, sõl­tu­ma­ta ins­ti­tut­sioo­ni­li­sest kuu­lu­vu­sest. Auhind on Ave Nahkuri maal, mis on tehtud konk­reet­se­le ini­me­se­le ja kind­latel, teda iseloomustavatel tee­madel.

Va­ra­se­mad HTA lau­reaa­did on Gui­do Kan­gur (2002), And­res Noor­mets (2003), Aleksander Eelmaa (2004), Maarika Vaarik (2005).

Rait Avestik
ETKÜ esimees