Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Hea Teatri Auhind 2007

20.02.2008 16:29

Kolmapäeval, 20. veebruaril annab Eesti Teatrikriitikute Ühendus (ETKÜ) välja järjekordse Hea Teatri Auhinna (HTA). Kui varasematel aastatel on HTA läinud üksikisikutele, siis sel aastal pälvib selle terve kollektiiv - ehk kuuenda HTA saab Võru Teatriateljee. Kriitikud peavad tunnustust jagades eelkõige silmas visadust ja tahet tegeleda heatasemelise, harrastajaid ja kutselisi näitlejaid kaasava väikese linna teatriga ja teatrina. Kõrgkultuursed võrukeelsed ja -meelsed lavastused ei alahinda kohalikku ega külalisvaatajat, mille eest hoolitsevad eelkõige teatri juhid-lavastajad Taago Tubin ja Tarmo Tagamets. Kujundliku ja kaasaegse teatri juurutamine nn äärealadel ja mitte teatrilinnades on oluline meile kõigile.

Hea Teatri Auhind on Eesti Teatrikriitikute Ühenduse iga-aastane auhind. HTA an­tak­se loo­min­gu­lis­te saa­vu­tus­te eest, mi­da krii­ti­ku­te ühen­dus peab tä­he­lepa­nu­väär­seks ees­ti teat­ri­pil­dis, vas­ta­vas loo­min­gu­vald­kon­nas või konk­reetses loo­me­loos. HTA ei mär­gis­ta ilm­tin­gi­ma­ta hoo­aja tipp­la­vas­tust või -rol­li, vaid tun­nus­tab pi­gem teat­ri­te­gi­jat või -kollektiivi, kel­le loo­min­gu­lised põ­hi­mõt­ted ja saa­vu­tu­sed kõ­ne­le­vad tõ­si­sest suh­tu­mi­sest teat­ri­kuns­ti. HTA võib an­da üks­kõik mil­li­sel loo­min­gu­li­sel alal töö­ta­va­le teat­ri­ini­me­se­le või -koos­lu­se­le ees­ti teat­ris, sõl­tu­ma­ta ins­ti­tut­sioo­ni­li­sest kuu­lu­vu­sest. Auhind on Ave Nahkuri maal, mis on tehtud konk­reet­se­le ini­me­se­le või kooslusele ja kind­latel, neid iseloomustavatel tee­madel.

Va­ra­se­mad HTA lau­reaa­did on Gui­do Kan­gur (2002), And­res Noor­mets (2003), Aleksander Eelmaa (2004), Maarika Vaarik (2005), Aare Toikka (2006).

Hea Teatri Auhind 2007 antakse Võru Teatriateljeele üle 20. veebruaril 2008 Tallinnas Kanuti Gildi Saalis peale Teatriateljee "Võrumaa rituaalide" etendust, mis algab 19.30.

2008. aasta HTA antakse välja selle aasta lõpus.

Rait Avestik,
ETKÜ esimees