Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti Lavastajate Liidu logokonkurss

15.01.2014 17:03

Eesti Lavastajate Liit (ELL) kuulutab välja avaliku konkursi uue logo leidmiseks.
Konkurss kestab 15.01.–28.02.2014, konkursi tingimustega on võimalik tutvuda ELL
kodulehel www.lavastajateliit.ee.

Konkursi lähteandmed
1. Konkursi korraldaja on Eesti Lavastajate Liit (ELL)
2. Konkurss on avalik, suunaga professionaalidele ja tudengitele, ühe-etapiline ning
võistlustulemuste väljaselgitamiseni anonüümne.
3. Konkursist võivad osa võtta kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud. Üks
osaleja võib konkursile esitada rohkem kui ühe töö.
4. Võistlustöid hindab ELL juhatuse liikmetest koosnev viie kuni seitsmeliikmeline žürii, mis
arvestab ka ELL üldkoosoleku poolt võistlustöödele antud hinnangutega.
5. Võidutöö auhinnafond on kokku 400 eurot. Auhinnasummast arvestatakse maha
seadustest tulenevad maksud (käibemaks või sotsiaalmaks, tulumaks jne.)
vastavalt võidutöö autoriga sõlmitud lepingule.
6. Konkurss algab 15.01.2014 ja lõpeb 28.02.2014, konkursi tingimustega on võimalik
tutvuda Eesti Lavastajate Liidu kodulehel www.lavastajateliit.ee.
7. Konkursi võitnud logo võetakse kasutusele ELL sümboolikana koos kõigi
autoriõigustega.
8. Konkursi korraldaja jätab endale õiguse muuta logo kavandit koostöös autoriga.

Võistlusülesanne
1. ELL logo peab olema mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
2. Logo täisversioonis tuleb ette näha võimalus kirjutada asutuse nimi välja nii eesti kui
inglise keeles (The Estonian Theatre Directors' Union).
3. Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna ning
veebikeskkonnas.

Konkursi läbiviimise kord
1. Konkursile esitatud töö peab olema vormistatud digitaalselt (JPG või PDF formaadis),
lisaks A4 värviline väljatrükk. Konkursi võitja on kohustatud esitama logo ka CDR,
AI või EPS formaadis.
2. Töö tuleb esitada kinnises A4 ümbrikus, mis on varustatud autori märgusõnaga ja
tähisega “ELL Logokonkurss”. Osavõtja anonüümsuse tagamiseks palume osavõtja
isikuandmed lisada töö juurde väikeses kinnises ümbrikus.
3. Küsimusi võib esitada ELL-le kogu konkursi toimumise jooksul, [email protected] või tel.
646 4517, Eneken Aksel.
4. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 28. veebruaril 2014 kell 17.00, Eesti Lavastajate Liit, Uus tn 5, Tallinn 10111.

Konkursitööde hindamine ja kasutamine
1. Žürii valib konkursi võitja hiljemalt 16. märtsil 2014.
2. Hinnatakse vastavust reglemendile, kujunduse professionaalsust, kasutatavust,
nüüdisaegsust ja ELL olemusega sobivust.
3. Žürii hindab ainult õigel ajal laekunud konkursitöid. Tööde vastavuse konkursi
tingimustele otsustab žürii.
4. Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 31. märtsil 2014 ELL-i kodulehel.
Võitjaga võetakse ühendust e-posti vahendusel.
5. Konkursitööde kasutamine: Konkursi võitnud töö kasutamisõigus läheb peale
vastavasisulise lepingu sõlmimist ELL omandisse. Kavandi autor kinnitab, et ta on
kavandi loonud isiklikult ja sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi. Eesti
Lavastajate Liidul on õigus teha võitjaks tunnistatud kavandis muudatusi
kokkuleppel autoriga. Autor lubab ELL-il näidata kavandi kasutamisel autori nime (nt
laekunud töödest näituse korraldamiseks). Juhul kui ELL lubab kavandit kasutada
kolmandatel isikutel, ei ole ELL kohustatud sellest autorit teavitama. Autoril ei ole
õigust anda kavandit kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6. Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus auhinda mitte välja anda.
7. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada konkurss ning jätta auhinnad välja kuulutamata.
8. Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.